BIG UPDATE: 27.7

THÔNG BÁO

Hệ thống đóng cửa vào lúc 15h, mở cửa lúc 18h ngày 27.7

Mục đích: BIG UPDATE dữ kiện game bao gồm:

- Hệ thống VIP. Xem Tại Đây: http://bit.ly/moba_VIP

- Thay đổi hệ thống cấm chọn tướng.

- Thay đổi giao diện hệ thống tướng, hình ảnh tướng.